IPC

Het Talent is een IPC school.

Feitenkennis is in de basis belangrijk, maar kinderen moeten ook vaardigheden leren om hun mannetje te staan in deze wereld. Dat vraagt om een onderzoekende houding, je hersenen goed gebruiken en samenwerken. Elk kind moet zijn of haar uitdaging hebben."


Alles verandert: werk, carričres en de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat.
Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

Units
Het IPC-curriculum werkt met thema's die we units noemen. Van 'Missie naar Mars' tot 'Circus' en van 'Regenwoud' tot 'Chocolade'. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.
Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld 'Zoet als chocolade'. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt 'geopend' op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de 'kennisoogst'. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Wat willen ze leren? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema's) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg met oog voor 'the big picture'. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Op Het Talent hebben we de volgende keuzes gemaakt wat betreft IPC:
  • In de groepen 3 t/m 8 zijn de middagen ingepland voor IPC. In de groepen 1/2 loopt het IPC onderwijs als rode draad door alle activiteiten gedurende de dag heen.
  • Door middel van een digitaal portfolio wordt per kind, per unit en per vakgebied bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar het leerproces dat het kind doormaakt. Vanaf groep 3 leren de kinderen zelf feedback te geven op de gestelde doelen. Dat wordt ook in het portfolio verwerkt.
    Twee keer in het schooljaar vinden er portfoliogesprekken plaats. Kinderen vertellen dan aan de hand van hun eigen portfolio aan hun ouders wat ze hebben geleerd.
  • Voor het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.
  • Per thema wordt geprobeerd om een uitstapje te maken buiten de schoolsituatie. Zo worden er bezoeken gebracht aan musea, natuurgebieden en steden.
  • Tijdens de IPC lessen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van ICT activiteiten. De leerlingen zoeken bijvoorbeeld informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, creëren PowerPointpresentaties of maken hun eigen filmpjes en fotoreportages. In de groepen 7 en 8 leren de kinderen te werken in een digitaal portfolio. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, maar is verworden tot een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs en draagt bij aan een aantrekkelijke, eigentijdse leeromgeving.
  • Voordat aan een nieuwe 'unit' begonnen wordt, ontvangt u als ouder(s)/ verzorger(s) een informatiebrief met de uitleg over de inhoud en de leerdoelen. Zo krijgt u een goed idee van welke leerdoelen tijdens het thema centraal staan en bijvoorbeeld ook praktische zaken. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit. Aan het einde van het thema wordt u uitgenodigd voor de afsluiting.
Meer weten over IPC? Download hier de ouderfolder.